Co dalej z nowelizacją ustawy AML?

3 grudnia 2020 r. upływa termin implementacji przez państwa członkowskie przepisów VI Dyrektywy AML, a nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma implementować przepisy V Dyrektywy AML (której termin implementacji upłynął 10 stycznia 2020 r.), znajduje się nadal w Komisji Prawniczej.

Pod linkami można zapoznać się z projektem nowelizacji oraz statusem prac legislacyjnych:

https://forumcompliance.com/wp-content/uploads/2020/11/projekt-ustawy.pdf

https://legislacja.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666737#12666737

Jednym z kluczowych zapisów nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwo członkowskie wykazu stanowisk i funkcji publicznych uznanych za eksponowane stanowiska polityczne (PEP), który ma zostać określony w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. finansów publicznych. Obecnie instytucje obowiązane, aby ustalić status PEP, mogą przyjmować od klientów i ich beneficjentów rzeczywistych oświadczeń, lub ustalać status PEP osobiście, w tym korzystając z zewnętrznych baz danych, co rodzi po stronie instytucji obowiązanej ryzyko błędnego ustalenia statusu PEP osoby, której to dotyczy. Dostęp instytucji obowiązanych do takiej bazy mógłby wpłynąć na mitygację tego ryzyka oraz zmniejszyć koszty realizacji programu AML w wielu instytucjach obowiązanych.

Ważnym punktem nowelizacji jest obowiązek rejestrowania przez instytucje obowiązane wszelkich rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi przy ustalaniu beneficjenta rzeczywistego, a danymi dostępnymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych i podejmowania czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności, jak również przekazywania zweryfikowanej informacji o tych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i właściwą dokumentacją do właściwego organu.

Ostateczny kształt dokumentu nie jest jeszcze znany.

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba