Cena reputacji

CENA REPUTACJI

Na początku roku, jeden z norweskich funduszy inwestycyjnych posiadający udziały w kilkudziesięciu spółkach notowanych na polskiej giełdzie, postanowił nie wspierać rozwoju firm, których działania mogą być niezgodnie z przyjętymi przez niego wartościami, takimi jak przestrzeganie praw człowieka, czy ochrona środowiska. Wśród firm, w które fundusz nie zdecydował się zainwestować, znalazła się również spółka deweloperska  z Polski, która była podejrzewana o  wykorzystywanie do pracy na swoich budowach robotników z Korei Północnej. Mimo, że zarzuty nie potwierdziły się, decyzja funduszu była nieodwołalna. 

Podobnymi zasadami kieruje się Europejski Bank Inwestycyjny, który prowadząc działalność zgodnie z własnymi standardami ujętymi w Environmental and Social Handbook wymaga od podmiotów, w których jest inwestorem (bezpośrednim lub pośrednim), nie tylko wdrożenia wspomnianych standardów, ale również dokonywania cyklicznych przeglądów ich przestrzegania, w tym spełniania wymogów w zakresie ochrony środowiska i… rzetelnego płacenia podatków.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, uwzględnianie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) staje się normą.  W 2009 r. z inicjatywy polskiej giełdy rozpoczął się Projekt RESPECT Index, który ma na celu wyłanianie spółek giełdowych zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, biorąc pod uwagę jakość raportowania, czy corporate governance, co ma ułatwić inwestorom podejmowanie decyzji.

Obecnie wiele instytucji finansowych w Polsce wyklucza zawarcie umowy kredytowej z klientem, którego profil działalności jest sprzeczny z przyjętą przez nie polityką odpowiedzialnego biznesu (np. handel bronią, czy finansowanie przestarzałych i nieekologicznych inwestycji).

Wiele z nich zastrzega też w umowach z klientami możliwość niezwłocznego wypowiedzenia umowy w przypadku umieszczenia klienta na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF.

Dla zobrazowania, w jaki sposób informacja o postępowaniach karnych, czy też groźba nałożenia kary finansowej wpływa na wycenę wartości spółki, warto zapoznać się z analizą dokonaną przez Bloomberg, gdzie udało się udowodnić korelację między ceną akcji spółki jednej ze spółek, a ryzykiem reputacji[.

Wniosek jest oczywisty. Negatywne informacje mogą spowodować spadek wartości przedsiębiorstwa, i w jednej chwili zniszczyć wizerunek budowany przez wiele lat. Skuteczne zarządzanie reputacją staje się nie tylko elementem wizerunkowym, ale jest uwzględniane w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa.

Joanna Grynfelder

Wpis ukazał się 29 stycznia 2018 r. na platformie Risk & Compliance

Może Ci się również spodoba