Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.)

Zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.)

Oddaję w Państwa ręce zestawienie zmian do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wersja z dnia 26 września 2017 r.) względem projektu ustawy z dnia 8 września 2017 r. ( który zamieściłam na Forum Compliance w dniu 15 września) oraz projektu ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.

Z uwag generalnych: poszerza się grono instytucji obowiązanych, wracają do niego m.in. TFI oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych, które zniknęły z lipcowego projektu. Niezmieniona pozostała definicja transakcji, która warunkuje uznanie czynności za transakcję, od przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, co według niektórych opinii prawnych, wyklucza z definicji transfery środków pieniężnych pomiędzy rachunkami tego samego klienta w danej instytucji finansowej. To może być problemem dla tych instytucji obowiązanych, które raportowanie do GIIF ustawiły po kodzie produktu, a nie po numerze klienta. Ponadto definicja „przeprowadzenia  transakcji” w proponowanym brzmieniu, może budzić wątpliwości, czy jest nią wpłata gotówkowa. Jako ciekawostkę dodam, że w projekcie wrześniowym pozostawiono dodatkowy wymóg gromadzenia informacji o kraju urodzenia klienta. Z niewiadomych powodów   pełnomocnicy do rachunków nie są objęci obowiązkiem weryfikacji ich statusu PEP; obowiązek ten dotyczy klientów i beneficjentów rzeczywistych. W ustawie jest wiele „smaczków”, więc zachęcam do jej wnikliwej lektury.

Dziękuję Wojciechowi Kapicy, Counsel, Head of Banking & Finance, z Kancelarii Gawroński & Partners, za przeprowadzoną analizę projektu ustawy i przesłany materiał (poniżej, do pobrania).

Zmiany w odniesieniu do wersji wrześniowej:

 1. W art. 34 dodano ust. 2, dotyczący możliwości odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do pieniądza elektronicznego, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:
  1. instrument płatniczy nie może być doładowany lub instrument ten ma maksymalny miesięczny limit transakcji płatniczych w wysokości równowartości 50 euro, która to kwota może być wykorzystana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. maksymalna kwota przechowywana elektronicznie nie przekracza równowartości 50 euro;
  3. instrument płatniczy może być wykorzystywany wyłącznie do zakupu towarów lub usług;
  4. instrument płatniczy nie może być sfinansowany przez anonimowy pieniądz elektroniczny;
  5. wydawca pieniądza elektronicznego prowadzi bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji lub monitoruje stosunki gospodarcze w sposób umożlwiający identyfikację transakcji nietypowych lub transakcji, których okoliczności wskazują, że mogą mieć one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przy czym przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku wykupu pieniądza elektronicznego lub podjęcia w gotówce wartości pieniądza elektronicznego, gdy kwota podlegająca wykupowi przekracza równowartość 50 euro.

 1. W art. 103 ust. 2 dodano zapis dotyczący przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w trybie i na zasadach określonych, w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.10).
 2. Wojewodowie i starostowie sprawują kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie stowarzyszeń (128 ust. 2 pkt 2)

Zmiany, w odniesieniu do wersji lipcowej pdf z opisem zmian do pobrania.

Przypomnę tylko, że lipcową ustawę omówił dokładnie na Forum Compliance Andrzej Otto: link.

Miłej lektury,

Pozdrawiam, Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba