Logo forum compliance

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR)

Forum Compliance20 września 2017

Krótkie podsumowanie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych z dnia 14 września 2017 r., przyjętego wczoraj przez Radę Ministrów

 1. Wyłączenia przedmiotowe – rachunki przedsiębiorców prowadzonych przez NBP, rachunki banków spółdzielczych, rachunki banków prowadzonych przez inne banki, rachunki spółdzielczych kas oszczędnościowych prowadzonych przez Krajową Spółdzielczą kasę Oszczędnościowo-Kredytową, rachunki Skarbu Państwa.
 2. STIR – system teleinformatyczny służący do odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka, przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, oraz do systemów teleinformatycznych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, oraz do pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.
 3. Wskaźnik ryzyka – wskaźnik wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.
 4. Analiza ryzyka – Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami. Wskaźnik ryzyka ustala izba rozliczeniowa automatycznie w STIR, nie rzadziej niż raz dziennie. Ustalany jest w odniesieniu do przedsiębiorcy na podstawie opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów biorąc pod uwagę:
 • Kryteria ekonomiczne
 • Kryteria geograficzne
 • Kryteria przedmiotowe (np. działalność gospodarcza wysokiego ryzyka)
 • Kryteria behawioralne (nietypowe zachowania przedsiębiorcy)
 • Kryteria powiązań

W przypadku otwierania rachunków przedsiębiorców, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa występuje do izby rozliczeniowej o przekazanie informacji o wskaźniku ryzyka i istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu w zakresie rachunków przedsiębiorców prowadzonych przez inne banki.

Informacje o rachunkach przedsiębiorców prowadzonych oraz otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe niezwłocznie nie później niż do godziny 12 dnia następującego po otwarciu albo w przypadku prowadzonych rachunków ich zmiany, uzupełnienia informacji.

 1. Blokada rachunku – Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku na okres nie dłuższy niż 72h, jeżeli posiadane informacje, a w szczególności wyniki analizy ryzyka wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub zmierzających do wyłudzenia. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona ciążącego na nim zobowiązania podatkowego.
 2. Kontrola – organem kontrolującym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub organów podległych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Kary pieniężne – Bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, bank zrzeszający lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, które nie dopełniają obowiązku przekazywania danych, przekazują dane niezgodne z posiadanymi lub zatajają prawdziwe dane, obowiązku blokady rachunku, przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia blokady podlegają karze pieniężnej. Karę w wysokości 1 000 000 zł nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia.

Proponowane zmiany w Prawie bankowym w związku z projektem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych z dnia 14 września 2017 r. 

 1. W art. 67 wskazano, że Skarb Państwa może tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń. Udziałowcem lub akcjonariuszem izby rozliczeniowej może być Skarb Państwa.
 2. W art. 106a ust. 3 dodano, że w przypadku gdy zgromadzone na rachunku bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem skarbowym lub przestępstwem innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, to bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym rachunku.

Wojciech Kapica

Counsel
Head of Banking & Finance
+48 600 977 567
wojciech.kapica@gawronski.co
www.gawronski.co

 

Projekt ustawy do pobrania

Link do strony RCL z projektem