Logo forum compliance

Projekt rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej przedłożony do podpisu

Forum Compliance18 listopada 2016

Aktualizacja:

Rozporządzenie przeszło już przez uzgodnienia i czeka na podpis Ministra Morawieckiego. Lada dzień powinno zostać podpisane.
Tu można zapoznać się z finalną wersją rozporządzenia, przedłożoną do podpisu. 

Joanna Grynfelder

********************************************

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony tekst projektu opiniowanego przez nas rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, w wersji z dnia 8 listopada 2016 r. Tu można pobrać projekt rozporządzenia.

W opublikowanej wersji zachowano zapisy omówione na konferencjach uzgodnieniowych, w  których mieliśmy przyjemność brać udział, w szczególności dotyczące wydzielenia organizacyjnego compliance i niemożności łączenia zadań jednostki z innymi obszarami, w  tym AML (z uwagi na oczywisty konflikt interesów) i ochrony kierującego i pracowników jednostki compliance przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy. Ważną zmianą jest też okresowe przekazywanie raportów w zakresie ryzyka braku zgodności, o tej samej treści – zarówno do zarządu, jak i rady nadzorczej.

Dodatkowo na stronach RCL można zapoznać się z innymi ważnymi projektami aktów prawnych w wersjach z dnia 7 listopada 2016 r.:

  • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, dokumentów, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy – Prawo bankowe oraz wykazu dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo bankowe;
    oraz
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy – Prawo bankowe (BION).

red.