Koniec z małym drukiem w reklamach kredytów?

Po wakacjach ruszyły w Ministerstwie Finansów prace nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym (poprzednia nazwa: o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim).  Projekt ustawy, oprócz kwestii związanych z samym kredytem, nie tylko zobowiązuje banki do ujawniania na stronach internetowych zasad obliczania zdolności kredytowej, ale dotyka również kwestii zasad reklam kredytów. Zasady uczciwości kupieckiej oraz przepisy unijne wymagają, aby wszelkie informacje o charakterze reklamowym i marketingowym dotyczące umów o kredyt były uczciwe i klarowne oraz by nie wprowadzały w błąd. W szczególności zakazane są sformułowania, które mogą stwarzać u konsumenta fałszywe oczekiwania, jeśli chodzi o dostępność lub koszt kredytu.

Proponowane zapisy uniemożliwią w praktyce reklamy CCP, czy też SEO. Znacznie utrudnią też przekaz wizualny czy też przez radio. Marketingowcy będą się musieli nieźle natrudzić, wymyślając reklamę, która nie zostanie przytłoczona dodatkową treścią, wymaganą prawem.

art. 7 w ust. 1:

  1. a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:”,

  1. b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała lub zmienna lub czy też zastosowanie mają obydwie te stopy; informacje te podaje się wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;”

Ale tu mamy prawdziwą rewolucję:

5) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu:

„Art. 7a. Informacje, o których mowa w art. 7 podaje się konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego.

Art. 7b. 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego innych niż reklamy, o których mowa w art. 7 ust. 1, podaje konsumentowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

  1. Informację, o której mowa w ust. 1 podaje się konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak pozostałe informacje przekazywane w reklamie.”;

Tu można pobrać tekst projektu

Tu znajduje się link do strony z opiniowaniem

 

Joanna Grynfelder

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.