Logo forum compliance

Zamiast Rekomendacji Z dla banków – Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

Forum Compliance22 sierpnia 2016

W Ministerstwie Finansów, po kilku miesiącach powrócono do prac nad Rozporządzeniem w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, które ma zastąpić uchwały KNF, w tym 259/2011 i częściowo zastąpić lub doprecyzować zapisy m. in. rekomendacji M i H oraz Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Czytając projekt rozporządzenia można odnieść wrażenie, że jego autorzy starali się odnieść w nim do uchybień w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności wskazywanych w protokołach poinspekcyjnych KNF z obszaru compliance, na co wskazuje m.in. zakaz łączenia funkcji compliance z innymi nadzorowanymi czynnościami, za wyjątkiem łączenia z AML, zapisy w kwestii niezależności compliance lub wynagrodzenia, które musi być adekwatne do zajmowanej funkcji. Dodatkowo Rozporządzenie nakłada na compliance obowiązek brania udziału we wszystkich posiedzeniach zarządu, nie tylko tych, które dotyczą compliance. Pozostał wymóg odwoływania i powoływania compliance za zgodą rady nadzorczej. Nowością jest wprowadzenie obowiązku informowania organów nadzoru o zmianach personalnych na stanowisku osoby kierującej jednostką compliance wraz z podaniem przyczyny danej zmiany.

Projekt jest kompilacją rekomendacji, uchwał i wskazanych dobrych praktyk, niektóre zapisy są kopiowane wprost z przywołanych dokumentów. Niestety oprócz kwestii dot. organizacji jednostki compliance, rozporządzenie nie zawiera oczekiwanych szczegółowych wytycznych dotyczących zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności i zasad tworzenia systemu kontroli wewnętrznej, które pozostają na ogólnym poziomie, określonym w dotychczas obowiązujących dokumentach. Jest to jednak próba kompleksowego podejścia do obszaru zarządzania ryzykiem.

19 sierpnia projekt rozporządzenia, wraz z dwoma innymi – w tym dot. BIONu, został przekazany do konsultacji, min. z Izbą Domów Maklerskich i Związkiem Banków Polskich. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 2 września 2016 r.  Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to styczeń 2017 r..

 

Na stronie RCL  można zapoznać się z treścią projektu oraz dokumentami powstałymi przy okazji jego opiniowania. Tu można pobrać treść projektu rozporządzenia.